Algemene Informatie

ALGEMENE GEGEVENS


A. NAAM, ZETEL EN DOELSTELLING:

De stichting is genaamd: Stichting R.-K. Begraafplaatsen Dordrecht

De stichting is ook een kerkelijke instelling van de Rooms Katholieke Kerk in de zin van canon éénhonderdviertien(114) van de Codex Iuris  Canonici en bezit als zodanig een rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht op grond van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd en heeft Dordrecht als vestigingsplaats. De stichting heeft tot doel: het beheer en de exploitatie van Rooms Katholieke begraafplaatsen in de gemeente Dordrecht en omstreken.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 13 juni 2016.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24486080.

De stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ), nr 0019-57-570. Dossiernummer 83.825.

De stichting beschikt over een LEI code: nr 7245 008N17 ZSCKG7 K678


B. SAMENSTELLING BESTUUR:

Mr. L.R.T. Peeters           Dordrecht                   voorzitter

F.X.M.A. Baggen             Rotterdam                  secretaris

J.A.M. van Eldijk             Zwijndrecht                penningmeester

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.


C. OPGAVE MEDEWERKERS:

Mevr. A. de Jong-Molendijk                               administrateur

C.A. van der Sijde                                               onderhoud en beheer begraafplaats

BELEIDSPLAN

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleidsplan vast. Dit plan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 januari 2021.

1.STRATEGIE: KERNPRINCIPES

Statutaire doelstelling:

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:
Het beheer en exploitatie van Rooms Katholieke begraafplaats in de Gemeente Dordrecht en of omstreken.
Stichtingsvorm:
De stichting is een kerkelijke instelling van de Rooms Katholieke Kerk in de zin van canon éénhonderdveertien (114 ) van de Codex Iuris Canonici en bezit als zodanig een rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht op grond van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
( artikel 1 lid d van de statuten ).

Afwezigheid winstoogmerk:

De stichting heeft geen winstoogmerk ( zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten). De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo:

Zoals blijkt uit artikel 11 lid e van de statuten zal een batig liquiditeitssaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting of van een buitenlandse stichting die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting heeft.

2.BELEID:

Te verrichten werkzaamheden van de stichting:

De stichting verricht de navolgende werkzaamheden: het beheer en onderhoud van de Rooms Katholieke begraafplaats aan de Reeweg Oost, plaatselijk genummerd 118, te Dordrecht. Door deze werkzaamheden draagt de stichting bij een de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

Werving en beheer van de gelden:
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende activiteiten:
– Vergoeding voor begrafenissen en nadere verleende diensten.
– Subsidies en donaties in de ruimste zin.
– Inkomsten en revenuen uit haar vermogen
– Schenkingen, legaten en erfstellingen.

Het beheer van de verkregen middelen vindt als volgt plaats:
– Het bijhouden van de boeken met betrekking tot het tijdig incasseren van de verschuldigde begrafenis- en reserveringsrechten.
– Het doen van betalingen betrekking hebbend op onderhoud,gebouw gebonden kosten, persoonskosten en kosten van beheer.
– Het actief beheren van de bankrekeningen door de liquide middelen tijdig over te brengen naar spaarrekeningen, tenzij het rentepercentage nul of minder bedraagt.
– Het jaarlijks opstellen van de balans en exploitatierekening, binnen drie maanden na afloop van het jaar.
– Dit jaar, tijdens de week van de begraafplaatsen, wordt speciale aandacht besteed aan de begrafenis- uitvaartondernemers.
– De stichting streeft ernaar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 20% van de inkomsten met een maximum van € 10.000,- op jaarbasis.

Vermogen van de stichting:
De stichting houdt een vermogen aan dat nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten aanzien van de doelstelling van de stichting,
rekeninghoudend met de aangegane reserveringsrechten voor de familiegraven(25 jaar en meer).

Bestedingsbeleid:
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan het beheer en het onderhoud inclusief noodzakelijke renovaties van de begraafplaats aan de Reeweg Oost, plaatselijk genummerd 118, te Dordrecht.
De stichting streeft erna zoveel mogelijk duurzaam te investeren en het beleid is hierop gericht.

Beschikken over het vermogen van de stichting:
Op grond van artikel 4 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon over het vermogen van de stichting beschikken als ware het eigen vermogen.

3.OVERIGE:

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst. Voor het onderhoud inclusief het grafwerk wordt gebruikt gemaakt van zelfstandigen, terwijl voor de overige werkzaamheden gebruikt wordt gemaakt van vrijwilligers.

Beschrijving administratieve organisatie:
De stichting is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie blijkt:
– De aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen.
– De kosten van beheer van de stichting.
– De andere uitgaven van de stichting.
– De aard en de omvang van inkomsten en het vermogen van de stichting.

Publicatieplicht:
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van een website.
Ook is er een privacyverklaring beschikbaar voor alle belangstellenden.

Tristitia Exstat Quia Amor Est

Verdriet Bestaat Omdat Het Liefde Was

Liefde

Verdriet bestaat
Omdat het liefde was

kleinstukjeversheid

Ik ben altijd bij jou

Als terugkijken pijn doet, vooruitkijken je bang maakt, kijk dan naast je.
Ik ga met je mee, ik ben altijd bij jou. Alle dagen.

Mattheus 28:20